Política de Privacitat

Aquesta política de Privacitat descriu com VILAPACK TECNIQUES DE L’EMBALATGE, S.L. (d’ara endavant, indistintament, “VILAPACK”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (d’ara endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament a fi d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web www.vilapack.com.

 

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:
VILAPACK TECNIQUES DE L’EMBALATGE, S.L.,
B66094475
Pol. Ind. Vallmorena – C/ Joan Peiró i Belis, 15 08339, Vilassar de Dalt
937995515 –
vilapack@vilapack.cat

 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents suposats:

  • Visites al nostre lloc web;
  • Interacció, connexió o enllaços al nostre lloc web a través d’eines de xarxes socials, sistemes de missatgeria, blogs o altres llocs webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic i/o formulari de contacte.
  • Enviament de curriculum vitae per a formar part del nostre equip.

Amb quins fins tractem les seves dades:

Des de VILAPACK tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients sobre la base del nostre interès legítim a fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de nostra newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció a la newsletter qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a marketing@vilapack.cat.

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris del lloc web seran tractats únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que es disposa en la nostra política de cookies així com per a facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, en el seu cas, per a atendre les seves consultes i suggeriments.

Referent a això podrem tractar dades com ara IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, sistema operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines visitades i temps de connexió.

 

Dades de curriculum vitae :

De la mateixa manera, podem tractar dades de curriculum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través d’e-mail. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs. Els curriculum vitae que arribin per altres vies seran eliminats.

 

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d’aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció d’aquests, VILAPACK no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

 

Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d’aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

 

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuin amb la pàgina de perfil de VILAPACK en les diferents xarxes socials.

 

Clàusules comunes a totes les RRSS

La informació facilitada per VILAPACK, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. VILAPACK, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les seves dades en una xarxa social, l’informem que en utilitzar una plataforma aliena a VILAPACK, pot realitzar aquesta modificació a través de la configuració del seu perfil particular en les diferents xarxes socials. VILAPACK, únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor dels nostres perfils corporatius.

 

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que VILAPACK, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. VILAPACK, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Ja no m’agrada”.

 

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que VILAPACK, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran en la pàgina principal d’aquests. VILAPACK, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Deixar de seguir”.

 

LinkedIn

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que VILAPACK, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. VILAPACK, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Deixar de seguir”.

 

Pinterest

En prémer el botó de “Seguir Tauler”, l’usuari consent que VILAPACK, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Pinterest, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar imatges i informacions, “pin its”, així com enviar missatges. VILAPACK, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Deixar de seguir tauler”.

 

Youtube

En seguir el nostre canal, l’usuari accepta que VILAPACK, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran en la pàgina principal d’aquests. VILAPACK en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Unsubscribe”.

 

Newsletter: Els usuaris web podran subscriure’s a nostra newsletter prèvia acceptació explícita via formulari de contacte o email a marketing@vilapack.cat. D’altra banda, tots els nostres clients rebran aquesta comunicació mentre no s’oposin a això.

Les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractats amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de VILAPACK, així com per a informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis sobre la base del consentiment previ d’aquests.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a marketing@vilapack.cat.

 

A qui comuniquem les seves dades:

VILAPACK garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-los a tercers, excepte per a l’execució de serveis auxiliars necessaris per a mantenir la relació amb l’interessat i/o amb la prèvia autorització del titular d’aquests. Podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

 

Proveïdors de serveis

VILAPACK podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal que poden ser, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de VILAPACK . En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

 

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web.

 

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractats en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, VILAPACK vela perquè els països destino de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en el cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a VILAPACK, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat de tractament.

En el cas de transferències internacionals als EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i els EUA *Privacy Shield) Faci clic aquí per a més informació sobre l’Escut de Privacitat. https://www.privacyshield.gov/welcome

Prestador serveisPaís Destí
ZOHO CORPORATIONEE.UU.
GOOGLE INC.EE.UU.
FACEBOOK INC.EE.UU.

 

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament i, en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els quals aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se – acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar- a: VILAPACK – Pol. Ind. Vallmorena – C/ Joan Peiró i Belis, 15 08339, Vilassar de Dalt; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: vilapack@vilapack.cat

 

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració dels seus drets en matèria de protecció de dades, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Conservació de les dades:

Les dades referides als nostres clients, es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades d’aquesta. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que es disposa en la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail; així com les dades de curriculum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollits.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, connector de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la newsletter seran conservats fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de VILAPACK no seran incorporats a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar aquest lloc web www.vilapack.cat i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cadascun dels formularis en els quals VILAPACK sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a VILAPACK de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

 

Mesures de Seguretat:

VILAPACK ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquests, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de VILAPACK.

 

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que li assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a vostè: